माटी

सोना उगले अपनी माटी
चहुं   ओर खुशहाली   हो
वृक्षारोपण हमको  करना 
   धरा पर सुंदर हरियाली हो। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *